พระประจำวันพุธกลางวัน - พระประจำวันเกิด | พระ9วัด

พระประจำวันพุธ กลางวัน พระพุทธรูปปางอุ้มบาตร

พระพุทธรูปปางอุ้มบาตร

พระประจำวันพุธกลางวัน เป็นพระะปางอุ้มบาตร เหตุมาจากเมื่อครั้งพระพุทธองค์ได้สำแดงอิทธิปาฏิหารย์เหาะขึ้นไปในอากาศต่อหน้าพระประยูรญาติทั้งหลายเพื่อให้คลายทิฐิ พร้อมทั้งได้เทศนาสั่งสอนว่าด้วยเรื่องพระเวสสันดรชาดก ครั้นเสร็จสิ้นต่างพากันแยกย้ายกลับโดยไม่มีผู้ใดทูลอาราธนาให้ฉันพระกระยาหารเช้าในวันรุ่งขึ้น ด้วยเข้าใจผิดคิดว่าพระองค์และพระสาวกจะต้องฉันภัตตาหารที่มีเตรียมไว้ในพระราชนิเวศน์เอง แต่พระองค์กลับพาพระภิกษุสาวกเสด็จจาริกไปตามถนนหลวงเพื่อโปรดเวไนยสัตว์ อันเป็นกิจของสงฆ์ และเป็นครั้งแรกที่ประชาชนได้เห็นพระจริยาวัตรขณะอุ้มบาตรโปรดสัตว์ จึงต่างกันแซ่ซ้องอภิวาท พระเจ้าสุทโธทนะ พุทธบิดาทรงทราบเข้า ก็โกรธและเข้าใจผิดหาว่าพระองค์ออกไปขอทานชาวบ้าน ไม่ฉันภัตตาหารที่เตรียมให้ พระพุทธเจ้าจึงได้ทรงอธิบายถึงการออกบิณฑบาตว่าเป็นการออกไปเพื่อโปรดสัตว์ มิใช่การขอทาน จึงเข้าใจกันได้ในที่สุด

พระประจำวันพุธกลางวัน ปางอุ้มบาตร
พระประจำวันพุธกลางวัน ปางอุ้มบาตร

ประวัติ พระประจำวันพุธกลางวัน

ประวัติที่เป็นเรื่องราวนั้นสืบเนื่องต่อมาจากพระพุทธรูปปางแสดงอิทธิปาฏิหาริย์ กล่าวคือ เมื่อพระบรมศาสดาเสด็จไปยังพระนครกบิลพัสดุ์ ครั้งแรกทรงทำอิทธิปาฏิหาริย์ เหาะขึ้นไปบนอากาศ ทรมานให้พระประยูรญาติได้ถวายบังคมแล้ว เสด็จลงมาประทับนั่งพระบวรพุทธอาสน์ ยังฝนโบกขรพรรษให้ตกลงในท่ามกลางสมาคมพระญาติ แล้วทรงประกาศมหาเวสสันดรชาดกยกขึ้นเป็นเทศนา

ครั้นพระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมเทศนาจบแล้ว บรรดาพระญาติทั้งหลายมีพระเจ้าสุทโธทนะพระพุทธบิดาเป็นประธาน ก็ได้เบิกบานปีติปราโมทย์เปิดพระโอษฐ์แซ่ซ้องสาธุการแล้ว พระญาติทั้งหลายก็กราบทูลลาคืนยังพระราชสถานแห่งตน มิได้มีพระญาติสักองค์หนึ่งได้กราบทูลอาราธนาให้ทรงรับอาหารบิณฑบาตในยามเช้าพรุ่งนี้ แม้แต่พระเจ้าสุทโธทนะก็เพียงแต่ทูลลามิได้ทูลอาราธนาเสวยพระกระยาหารเช้าเช่นกัน ด้วยทรงนึกไม่ถึงว่า ธรรมดาพระจะต้องอาราธนา จึงจะได้มารับบิณฑบาตในบ้าน ซึ่งเป็นปกติของสามัญชนธรรมดาทั่วไป แต่พระเจ้าสุทโธทนะพระพุทธบิดากลับทรงรู้สึกอย่างเป็นพระญาติสนิทว่า พระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระโอรส พระสงฆ์สาวกเหล่านั้นเล่าก็เป็นศิษย์ของพระโอรส แล้วพระโอรสจะเสด็จไปไหนเสีย เมื่อไม่มายังพระราชนิเวศน์ของพระองค์ ไม่จำต้องอาราธนาโดยแน่พระทัยว่า พระบรมศาสดาจะต้องทรงพาพระสาวกทั้งหลายมาเสวยพระกระยาหารในพระราชนิเวศน์เป็นแน่แท้ การเสด็จไปเสวยที่คฤหาสน์ของใครที่ไหน แม้จะเป็นพระญาติของพระองค์ ก็ไม่เหมาะไม่ควรเท่ากับเสด็จมายังพระราชนิเวศน์ พระเจ้าสุทโธทนะทรงแน่พระทัยดังนี้ จึงไม่เปิดพระโอษฐ์ออกพระวาจาทูลอาราธนา

ยิ่งไปกว่านั้นยังกลับเห็นว่า หากออกพระกระแสรับสั่งอาราธนาขึ้น การก็จะกลับกลายไปว่าพระบรมศาสดาเป็นคนอื่น มิใช่พระโอรส ครั้นพระเจ้าสุทโธทนะแน่พระทัยเช่นนี้แล้ว เมื่อเสด็จถึงพระราชนิเวศน์ จึงโปรดให้พนักงานจัดแจงตกแต่งอาหารอันประณีตเป็นพิเศษไว้พร้อมมูล เพื่อถวายพระบรมศาสดาและพระภิกษุสงฆ์สาวกทั้งมวลในวันพรุ่งนี้

ตลอดเวลาเย็นถึงเวลารุ่งเช้า เมื่อไม่ปรากฏว่ามีใครอาราธนาพระบรมศาสดาไปเสวย ณ ที่ใดแล้ว พระพุทธองค์ก็ทรงพิจารณาว่า “พระพุทธเจ้าในปางก่อน เมื่อเสด็จมาประทับอยู่ ณ พระนครของพระพุทธบิดาแล้ว ทรงปฏิบัติอย่างไร ก็ทรงทราบด้วยพระญาณว่า พระพุทธเจ้าในปางก่อนได้เสด็จไปบิณฑบาตตามลำดับตรอก” ครั้นพระพุทธองค์ทรงทราบอย่างนี้แล้วจึงทรงพาภิกษุสงฆ์บริษัทเสด็จพระดำเนินไปตามท้องถนนหลวง รากฎแก่ประชาราษฎร จึงต่างก็ได้โอกาสชมพระบารมีและมีความปีติยินดีประนมหัตถ์นมัสการ นับเป็นครั้งแรกที่ชาวเมืองกบิลพัสดุ์ ได้เห็นพระบรมศาสดาทรงอุ้มบาตร เสด็จพระพุทธลีลาโปรดประชาสัตว์ เป็นการเพิ่มพูนความปีติโสมนัสสุดที่จะพรรณนา พระพุทธจริยาตอนนี้เป็นเหตุให้สร้างพระพุทธรูปที่เรียกว่า “ปางอุ้มบาตร”

พุทธลักษณะพระพุทธรูปปางอุ้มบาตร :

พระพุทธรูปปางอุ้มบาตร พระประจำวันพุธกลางวัน พระพุทธรูปในพระอิริยาบถยืน ส้นพระบาททั้งสองชิดกัน พระหัตถ์ทั้งสองชิดกัน พระหัตถ์ทั้งสองยกประคองบาตรราวสะเอว มีบาตรวางอยู่ที่ฝ่าพระหัตถ์ในท่าประคองได้ นิยมเรียกว่า “ปางอุ้มบาตร” นิยมสร้างขึ้นเป็นประจำวันของคนเกิดวันพุธกลางวัน

ทำไมพระประจำวันพุธกลางวัน จึงเป็นพระปางอุ้มบาตร :

เหตุที่พระประจำวันเกิดของคนเกิดวันพุธกลางวัน กำหนดเป็นพระปางอุ้มบาตร ด้วยดาวพุธเป็นตัวแทนของการติดต่อสื่อสาร การเดินทาง พาหนะ พืชพันธุ์ธัญญาหารและเรื่องที่เกี่ยวกับปากท้อง ซึ่งตรงกับลักษณะการออกไปบิณฑบาตที่ต้องออกไปหาอาหารเพื่อปากท้อง ขณะเดียวกันก็ถือเป็นการไปโปรดสัตว์ คอยสังเกตุทุกข์สุขของชาวบ้านเพื่อสอนธรรมะในการดับทุกข์ ปางนี้ถือกันว่าเมื่อบูชาแล้วจะประสบแต่ความอุดมสมบูรณ์ ไม่อดอยาก และมีเสน่ห์เมตตามหานิยม

บทสวดบูชาพระประจําวันพุธกลางวัน แบบย่อ :

(ตั้งนะโม ๓ จบ)

“ปิ สัม ระ โล ปุ สัต พุท”

สวด ๑๗ จบ เพื่อเสริมสิริมงคลชีวิต

คาถาบูชาพระประจำวันพุธ (กลางวัน)

บทสวดบูชาพระพุทธรูปประจำวันพุธกลางวัน(แบบย่อ)

พิกัด ไหว้พระประจำวันพุธกลางวัน พระพุทธรูปปางอุ้มบาตร

พระประจำวันเกิด 7 วัน

พระประจำวันเสาร์ - พระประจำวันเกิด | พระ9วัด

พระประจำวันเสาร์ พระพุทธรูปปางนาคปรก

พระประจำวันเสาร์ พระพุทธรูปปางนาคปรก คาถา บทสวดมนต์บูชา พระประจำวันเสาร์ แบบย่อ สำหรับคนเกิดวันเสาร์ สวด ๑๐ จบ พิกัดไหว้พระประจำวันเสาร์ พระพุทธรูปปางนาคปรก และประวัติพระประจำวันเสาร์พระพุทธรูป
รายละเอียด
พระประจำวันศุกร์ - พระประจำวันเกิด | พระ9วัด

พระประจำวันศุกร์ พระพุทธรูปปางรำพึง

พระประจำวันศุกร์ พระพุทธรูปปางรำพึง คาถา บทสวดมนต์บูชา พระประจำวันศุกร์ แบบย่อ สำหรับคนเกิดวันศุกร์ สวด ๒๑ จบ พิกัดพระพุทธรูปปางรำพึง การเดินทางสักการะบูชาและประวัติความเป็นมาของพระพุทธรูป
รายละเอียด
พระประจำวันพุธกลางคืน - พระประจำวันเกิด | พระ9วัด

พระประจำวันพุธ กลางคืน พระพุทธรูปปางป่าเลไลยก์

พระประจำวันพุธกลางคืน พระพุทธรูปปางป่าเลไยก์ คาถา บทสวดมนต์บูชา พระประจำวันพุธกลางคืน แบบย่อ สวด ๑๒ จบ พิกัดพระพุทธรูปปางป่าเลไลยก์ (ปางปาลิไลยก์) การเดินทางสักการะบูชาและประวัติความเป็นมาของพระพุทธรูป
รายละเอียด
พระประจำวันพุธกลางวัน - พระประจำวันเกิด | พระ9วัด

พระประจำวันพุธ กลางวัน พระพุทธรูปปางอุ้มบาตร

พระประจำวันพุธกลางวัน พระพุทธรูปปางอุ้มบาตร คาถา บทสวดมนต์บูชา พระประจำวันพุธกลางวัน แบบย่อ สวด ๑๗ จบ พิกัดพระพุทธรูปปางอุ้มบาตร การเดินทางสักการะบูชาและประวัติความเป็นมาของพระพุทธรูป
รายละเอียด
พระประจำวันอังคาร - พระประจำวันเกิด | พระ9วัด

พระประจำวันอังคาร พระพุทธรูปปางไสยาสน์

พระประจำวันอังคาร พระพุทธรูปปางไสยาสน์ คาถา บทสวดมนต์บูชา พระประจำวันอังคาร แบบย่อ สำหรับคนเกิดวันอังคาร สวด ๘ จบ พิกัดพระพุทธรูปปางไสยาสน์ การเดินทางสักการะบูชาและประวัติความเป็นมาของพระพุทธรูป
รายละเอียด
พระประจำวันจันทร์ - พระประจำวันเกิด | พระ9วัด

พระประจำวันจันทร์ พระพุทธรูปปางห้ามสมุทร

พระประจำวันจันทร์ พระพุทธรูปปางห้ามสมุทร คาถา บทสวดมนต์บูชา พระประจำวันจันทร์ แบบย่อ สำหรับคนเกิดวันจันทร์ สวด ๑๕ จบ พิกัดพระพุทธรูปปางห้ามสมุทร การเดินทางสักการะบูชาและประวัติความเป็นมาของพระพุทธรูป
รายละเอียด
พระประจำวันอาทิตย์ - พระประจำวันเกิด | พระ9วัด

พระประจำวันอาทิตย์ พระพุทธรูปปางถวายเนตร

พระประจำวันอาทิตย์ พระพุทธรูปปางถวายเนตร คาถา บทสวดมนต์บูชา พระประจำวันอาทิตย์ แบบย่อ สำหรับคนเกิดวันอาทิตย์ สวด ๖ จบ พิกัดพระพุทธรูปปางถวายเนตร การเดินทางสักการะบูชาและประวัติความเป็นมาของพระพุทธรูป
รายละเอียด
พระประจำวันพฤหัสบดี - พระประจำวันเกิด | พระ9วัด

พระประจำวันพฤหัสบดี พระพุทธรูปปางสมาธิ

พระประจำวันพฤหัสบดี พระพุทธรูปปางสมาธิหรือพระปางตรัสรู้ คาถา บทสวดมนต์บูชา พระประจำวันพฤหัสบดี แบบย่อ คนเกิดวันพฤหัสบดี สวด ๑๙ จบ พิกัดพระพุทธรูปปางสมาธิหรือพระปางตรัสรู้ การเดินทางสักการะบูชาและประวัติความเป็นมาของพระพุทธรูป
รายละเอียด

ที่มาของประวัติความเป็นมา:

  • เว็บไซต์ ฐานข้อมูลศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น
    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
  • กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม

เขียนคอมเมนท์