บทสวดพระคาถาชินบัญชร แบบยาว แบบย่อ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) วัดระฆังโฆสิตาราม

พระคาถาชินบัญชร สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี)

รวมพระคาถาชินบัญชร แบบเต็ม แบบย่อ ของสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี)

พระคาถาชินบัญชร (อ่านว่า ชินะ-) เป็นบทสวด คาถาสมเด็จโต หรือสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) เป็นบทสวดมนต์บทหนึ่งที่พุทธศาสนิกชนชาวไทยนิยมสวดมากที่สุด สันนิษฐานว่าพระคาถาชินบัญชรนี้ เป็นคาถาศักดิ์สิทธิ์ตกทอดมาจากลังกา และเป็นพระคาถาสำคัญในพิธีกรรมตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยา ดังปรากฏหลักฐานในพระราชพิธีจักรพรรดิราชาธิราช ต่อมาได้ปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ขึ้นโดยสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต) พรหมรังสี วัดระฆังโฆสิตาราม สมเด็จพระพุฒาจารย์องค์ที่ 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ (สมัยรัชกาลที่ 4) บทสวดพระคาถาชินบัญชรนี้ ยังพบหลักฐานในประเทศพม่าและศรีลังกาอีกด้วย

ความหมายคำ ชินบัญชร

ชินบัญชร มาจากคำว่า ชิน + บัญชร ชิน แปลว่า ผู้ชนะ อันหมายถึงพระชินเจ้าหรือพระพุทธเจ้า และคำว่า บัญชร แปลว่า กรง ลูกกรง ซี่กรง รวมกันเป็นชินบัญชร แปลว่า กรง ซี่กรงของพระชินเจ้า ซึ่งเป็นประดุจแผงเหล็กหรือเกราะเพชรที่แข็งแรง สามารถปกป้องคุ้มกันอุบัติภัย อันตรายและศัตรูหมู่มารทั้งปวงได้

ท่านสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี) หรือนามที่นิยมเรียก “สมเด็จโต” “หลวงปู่โต” หรือ “สมเด็จวัดระฆัง” เป็นพระมหาเถระรูปสำคัญของมหานิกาย ท่านเคยดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร ในสมัยรัชกาลที่ 4-5

สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี) เป็นพระเกจิเถราจารย์ ผู้มีปฏิปทาจริยาวัตรน่าเลื่อมใส เป็นที่เคารพนับถือของชาวพุทธทั่วทั้งประเทศ นอกจากจริยาวัตรด้านความสมถะอันโดดเด่นของท่านแล้ว สมเด็จฯ ท่านยังมีชื่อเสียงด้านวิชาคาถาอาคม เมตตามหานิยม โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัตถุมงคล “พระสมเด็จ” ที่ท่านได้สร้างขึ้นเพื่อเป็นพุทธบูชา ได้ถูกจัดเข้าในพระเครื่องเบญจภาคี หรือสุดยอดของพระเครื่องวัตถุมงคล 1 ใน 5 ของประเทศไทย และมีราคาแลกเปลี่ยนในตลาดพระต่อองค์เป็นหลักล้านบาท ด้วยปฏิปทาจริยาวัตรและวิชาคาถาอาคมของสมเด็จฯ ท่าน ทำให้พุทธศาสนิกชนชาวไทยเคารพนับถือว่าท่านเป็นอมตะเถราจารย์รูปหนึ่งของเมืองไทย และมีผู้นับถือจำนวนมากในปัจจุบัน

พุทธคุณพระคาถาชินบัญชร

การสวดพระคาถาชินบัญชร (ซึ่งถือเป็นการอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาสถิตอยู่กับเรา) อานุภาพพุทธคุณทั้ง 9 ประการ มีดังนี้ เมตตามหานิยม แคล้วคลาด ปราศจากโรค ได้ลาภ ได้ยศ ค้าขายดี มีวิชาความรู้ เจริญรุ่งเรือง

ผู้ใดที่สามารถท่องและจำได้เป็นปกติถือว่ามีบุญมาก
ดังนั้นผู้ที่หมั่นท่องพระคาถาชินบัญชร ควรจะประพฤติปฏิบัติตนให้อยู่ในทำนองครองธรรม

” ในโลกนี้อิทธิพลแพ้อิทธิฤทธิ์ อิทธิฤทธิ์แพ้บุญฤทธิ์ บุญฤทธิ์แพ้กรรมวิบาก และฤทธิ์ของกรรมลิขิต”
” ไม่มีใครหนีพ้นกรรมไปได้ เราได้บอกทุกครั้งว่าท่านไม่ต้องเชื่อเราแต่ให้พิจารณาดูตามความเป็นไป ”

การสวดภาวนาพระคาถาชินบัญชรเป็นประจำสม่ำเสมอ จะบังเกิดสิริมงคลต่อชีวิต และคุ้มครองป้องกันภัย รวมถึงการรำลึกถึงพระพุทธคุณอีกด้วย

พระคาถาชินบัญชร แบบเต็ม สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี)

(นะโม 3 จบ)

ปุตตะกาโมละเภปุตตัง ธะนะกาโมละเภธะนัง
อัตถิกาเยกายะญายะ เทวานังปิยะตังสุตตะวา
อิติปิโสภะคะวา ยะมะราชาโน ท้าวเวสสุวัณโณ
มรณังสุขัง อะระหังสุคะโต นะโมพุทธายะ

1. ชะยาสะนากะตา พุทธา
เชตวา มารัง สะวาหะนัง
จะตุสัจจาสะภัง ระสัง

เย ปิวิงสุ นะราสะภา

2. ตัณหังกะราทะโย พุทธา
อัฏฐะวีสะติ นายะกา
สัพเพ ปะติฏฐิตา มัยหัง

มัตถะเกเต มุนิสสะรา

3. สีเส ปะติฏฐิโต มัยหัง
พุทโธ ธัมโม ทะวิโลจะเน
สังโฆ ปะติฏฐิโต มัยหัง

อุเร สัพพะคุณากะโร

4. หะทะเย เม อะนุรุทโธ
สารีปุตโต จะทักขิเณ
โกณฑัญโญ ปิฏฐิภาคัสมิง

โมคคัลลาโน จะ วามะเก

5. ทักขิเณ สะวะเน มัยหัง
อาสุง อานันทะ ราหุโล
กัสสะโป จะ มะหานาโม

อุภาสุง วามะโสตะเก

6. เกสันเต ปิฏฐิภาคัสมิง
สุริโย วะ ปะภังกะโร
นิสินโน สิริสัมปันโน

โสภิโต มุนิปุงคะโว

7. กุมาระกัสสโป เถโร
มะเหสี จิตตะ วาทะโก
โส มัยหัง วะทะเน นิจจัง

ปะติฏฐาสิคุณากะโร

8. ปุณโณ อังคุลิมาโร จะ
อุปาลี นันทะ สีวะลี
เถรา ปัญจะ อิเม ชาตา

นะลาเต ติละกา มะมะ

9. เสสาสีติ มะหาเถรา
วิชิตา ชินะสาวะกา
เอเตสีติ มะหาเถรา

ชิตะวันโต ชิโนระสา
ชะลันตา สีละเตเชนะ

อังคะมังเคสุ สัณฐิตา

10. ระตะนัง ปุระโต อาสิ
ทักขิเณ เมตตะ สุตตะกัง
ธะชัคคัง ปัจฉะโต อาสิ

วาเม อังคุลิมาละกัง

11. ขันธะโมระปะริตตัญจะ
อาฏานาฏิยะ สุตตะกัง
อากาเส ฉะทะนัง อาสิ

เสสา ปาการะสัณฐิตา

12. ชินา นานาวะระสังยุตตา
สัตตัปปาการะ ลังกะตา
วาตะปิตตาทะสัญชาตา

พาหิรัช ฌัตตุปัททะวา

13. อะเสสา วินะยัง ยันตุ
อะนันตะชินะ เตชะสา
วะสะโต เม สะกิจเจนะ

สะทา สัมพุทธะปัญชะเร

14. ชินะปัญชะระมัชฌัมหิ
วิหะรันตัง มะฮี ตะเล
สะทา ปาเลนตุ มัง สัพเพ

เต มะหาปุริสาสะภา

15. อิจเจวะมันโต สุคุตโต สุรักโข
ชินานุภาเวนะ ชิตุปัททะโว
ธัมมานุภาเวนะ ชิตาริสังโฆ
สังฆานุภาเวนะ ชิตันตะราโย
สัทธัมมานุภาวะปาลิโต จะรามิ ชินะ ปัญชะเรติ

พระคาถา สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี)
พระคาถาชินบัญชร แบบยาว ฉบับเต็ม สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) วัดระฆังโฆสิตาราม
พระคาถาชินบัญชร แบบยาว ฉบับเต็ม สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) วัดระฆังโฆสิตาราม

คำแปลพระคาถาชินบัญชร ฉบับเต็ม สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี)

 1. พระพุทธเจ้าและพระนราสภาทั้งหลาย ผู้ประทับนั่งแล้วบนชัยบัลลังก์ ทรงพิชิตพระยามาราธิราชผู้พรั่งพร้อมด้วยเสนาราชพาหนะแล้ว เสวยอมตรส คือ อริยะสัจธรรมทั้งสี่ประการ เป็นผู้นำสรรพสัตว์ให้ข้ามพ้นจากกิเลสและกองทุกข์
 2. มี ๒๘ พระองค์คือ พระผู้ทรงพระนามว่า ตัณหังกรเป็นต้น พระพุทธเจ้าผู้จอมมุนีทั้งหมดนั้น
 3. ข้าพระพุทธเจ้าขออัญเชิญมาประดิษฐานเหนือเศียรเกล้า องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ประดิษฐานอยู่บนศีรษะ พระธรรมอยู่ที่ดวงตาทั้งสอง พระสงฆ์ผู้เป็นอากรบ่อเกิดแห่งสรรพคุณอยู่ที่อก
 4. พระอนุรุทธะอยู่ที่ใจพระสารีบุตรอยู่เบื้องขวา พระโมคคัลลาน์อยู่เบื้องซ้าย พระอัญญาโกณทัญญะอยู่เบื้องหลัง
 5. พระอานนท์กับพระราหุลอยู่หูขวา พระกัสสะปะกับพระมหานามะอยู่ที่หูซ้าย
 6. มุนีผู้ประเสริฐคือพระโสภิตะผู้สมบูรณ์ด้วยสิริดังพระอาทิตย์ส่องแสง อยู่ที่ทุกเส้นขน ตลอดร่างทั้งข้างหน้าและข้างหลัง
 7. พระเถระกุมาระกัสสะปะผู้แสวงบุญทรงคุณอันวิเศษ มีวาทะอันวิจิตรไพเราะอยู่ปากเป็นประจำ
 8. พระปุณณะ พระอังคุลิมาล พระอุบาลี พระนันทะ และพระสีวะลี พระเถระทั้ง ๕ นี้ จงปรากฏเกิดเป็นกระแจะจุณเจิมที่หน้าผาก
 9. ส่วนพระอสีติมหาเถระที่เหลือผู้มีชัยและเป็นพระโอรส เป็นพระสาวกของพระพุทธเจ้าผู้ทรงชัย แต่ละองค์ล้วนรุ่งเรืองไพโรจน์ด้วยเดชแห่งศีลให้ดำรงอยู่ทั่วอวัยวะน้อยใหญ่
 10. พระรัตนสูตรอยู่เบื้องหน้าพระเมตตาสูตรอยู่เบื้องขวา พระอังคุลิมาลปริตรอยู่เบื้องซ้าย พระธชัคคะสูตรอยู่เบื้องหลัง
 11. พระขันธปริตร พระโมรปริตร และพระอาฏานาฏิยสูตร เป็นเครื่องกางกั้นดุจหลังคาอยู่บนนภากาศ
 12. อนึ่งพระชินเจ้าทั้งหลาย นอกจากที่ได้กล่าวมาแล้วนี้ ผู้ประกอบพร้อมด้วยกำลังนานาชนิด มีศีลาทิคุณอันมั่นคง สัตตะปราการเป็นอาภรณ์มาตั้งล้อมเป็นกำแพงคุ้มครองเจ็ดชั้น
 13. ด้วยเดชานุภาพแห่งพระอนันตชินเจ้าไม่ว่าจะทำกิจการใดๆ เมื่อข้าพระพุทธเจ้าเข้าอาศัยอยู่ในพระบัญชรแวดวงกรงล้อม แห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ขอโรคอุปัทวะทุกข์ทั้งภายนอกและภายใน อันเกิดแต่โรคร้าย คือ โรคลมและโรคดีเป็นต้น เป็นสมุฏฐานจงกำจัดให้พินาศไปอย่าได้เหลือ
 14. ขอพระมหาบุรุษผู้ทรงพระคุณอันล้ำเลิศทั้งปวงนั้น จงอภิบาลข้าพระพุทธเจ้า ผู้อยู่ในภาคพื้น ท่ามกลางพระชินบัญชร ข้าพระพุทธเจ้าได้รับการคุ้มครองปกปักรักษาภายในเป็นอันดีฉะนี้แล
 15. ข้าพระพุทธเจ้าได้รับการอภิบาลด้วยคุณานุภาพแห่งสัทธรรม จึงชนะเสียได้ซึ่งอุปัทวอันตรายใดๆ ด้วยอานุภาพแห่งพระชินะพุทธเจ้า ชนะข้าศึกศัตรูด้วยอานุภาพแห่งพระธรรม ชนะอันตรายทั้งปวงด้วยอานุภาพ แห่งพระสงฆ์ ขอข้าพระพุทธเจ้าจงได้ปฏิบัติ และรักษาดำเนินไปโดยสวัสดีเป็นนิจนิรันดรเทอญฯ

พระคาถาชินบัญชร แบบย่อ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี)

“ชิ นะ ปัญ ชะ ระ
ปะ ริ ตัง มัง
รัก ขะ ตุ สัพ พะ ทา”

(สวด 9 จบ) พระคาถา สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี)

พระคาถาชินบัญชร แบบย่อ สมเด็จพระพุฒาจารย์ โต พรหมรังสี คาถาสมเด็จโต เมตตามหานิยม
พระคาถาชินบัญชร แบบย่อ สมเด็จพระพุฒาจารย์ โต พรหมรังสี คาถาสมเด็จโต เมตตามหานิยม

ศรัทธา ความเชื่อการสวดพระคาถาชินบัญชร

 • การสวดพระคาถาชินบัญชรจะบังเกิดสิริมงคลต่อชีวิต และคุ้มครองป้องกันภัย เมตตามหานิยม แคล้วคลาด ปราศจากโรค ได้ลาภ ได้ยศ ค้าขายดี มีวิชาความรู้ เจริญรุ่งเรือง รวมถึงการรำลึกถึงพระพุทธคุณอีกด้วย
*** ศรัทธา ความเชื่อ การกราบไหว้บูชา เป็นวิจารณญาณ ความเชื่อส่วนบุคคล ***

พระคาถาสมเด็จโตฯ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) บทอื่นๆ


ที่มาข้อมูลและรูปภาพ:

 • เว็บไซต์วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี (th.wikipedia.org)
 • เว็บไซต์วิกิซอร์ซ (th.wikisource.org)

เขียนคอมเมนท์